SHRI GURUJI - Pioneer of A New Era
   
SHRI GURUJI: PIONEER OF A NEW ERA                  By - C. P. Bhishikar    English translation by - Sudhakar Raje
Sahitya Sindhu Prakashan,14/3A, Nrupatunga Road, Bangalore – 560 001 (Bharat) 
 A biography of M. S. Golwalkar (1906-1973), second Sarsanghachalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh. 
First edition: 1999
ISBN 81-86595-16-3