SHRI GURUJI - Pioneer of A New Era

C. P. BHISHIKAR

Translated into English by SUDHAKAR RAJE

SAHITYA SINDHU PRAKASHANA, BANGALORE

SHRI GURUJI: PIONEER OF A NEW ERA. English. By C. P. BHISHIKAR, Translated from Hindi by SUDHAKAR RAJE. A biography of M. S. Golwalkar (1906-1973), second Sarsanghachalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh. Published by SAHITYA SINDHU PRAKASHANA, Bangalore – 560 001, Bharat.

Publishers

First edition: 1999

SAHITYA SINDHU PRAKASHANA

14/3A, Nrupatunga Road

Bangalore – 560 001 (Bharat)

E-mail: parishat@blr.vsnl.net.in

ISBN 81-86595-16-3

Cover designed by: Sudhakara Darbe

Typeset by: Creative Graphics, Bangalore

Printed at: Rashtrotthana Mudranalaya, Bangalore – 560 019.

Download pdf book